Naar verwachting zullen per 1 juli aanstaande de Alcoholwet en het Alcoholbesluit in werking treden. Hiermee wordt de Drank- en Horecawet gewijzigd en zal een aantal Amvb’s vervangen worden. De wetgever heeft gekozen voor een nieuwe naam, omdat deze beter zou aansluiten bij de inhoud en de strekking van de wet. De centrale overheid ziet het als haar taak om zich in te zetten voor de verbetering van de gezondheid van iedereen. Hier hoort het aanpakken van problematisch alcoholgebruik ook bij, hetgeen resulteert tot een aantal vergaande maatregelen. In deze blog bespreek ik een van deze maatregelen, namelijk het verbod op prijsacties.

Welke prijsacties zijn straks verboden?

Op grond van artikel 2a van de Alcoholwet is het niet langer toegestaan om prijsacties te organiseren met meer dan 25% korting.  Dit verbod ziet niet louter op kortingen die hoger zijn dan 25%, maar ook op acties zoals “twee voor de prijs van één” en “2e product gratis”. Hetgeen per 1 juli aanstaande ook verboden is, is het wekken van een suggestie dat de consument meer korting krijgt dan 25%. Hierbij kun je denken aan acties waarbij de adviesprijs wordt vermeld naast de verkoopprijs. Verder geldt dit verbod ook wanneer de korting niet wordt vermeld door bijvoorbeeld alleen “nu” of “de laatste kans” te vermelden en de prijs lager is dan 75% van de prijs die gewoonlijk wordt gevraagd.

De mogelijkheid van de regulering van prijsacties voor alcohol is overigens niet nieuw.  De gemeente heeft nu ook de mogelijkheid om prijsacties van meer dan 30% korting te verbieden in de APV. Er zijn echter maar heel weinig gemeenten die gebruik hebben gemaakt van deze bevoegdheid, zodat de wetgever heeft gemeend het heft in eigen handen te moeten nemen. De welbekende “happy hour” in de lokale kroeg of discotheek kan op grond van de huidige wetgeving ook aan banden worden gelegd door de gemeente. Deze bevoegdheid blijft overigens bestaan na de inwerkingtreding van de Alcoholwet.

Voor wie geldt het verbod?

Dit verbod geldt voor bedrijfsmatige verkoop van alcoholhoudende drank voor gebruik elders dan ter plaatse. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de supermarkt en de lokale slijter, maar ook aan telefonische- en online-verkoop. Hierbij is dus niet van belang of bezorging plaatsvindt op het huisadres dan wel bij een afhaalpunt.

Hoe zit het met de handhaving?

Daar waar regels worden gesteld, moet ook de handhaving hiervan worden geregeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht en de handhaving van deze regel terwijl de gemeente een signaalfunctie zal krijgen. De NVWA heeft aangegeven binnenkort te zullen komen met de beleidsregel over de invulling van deze taak, het zogenaamde “interventiebeleid”.  Na de publicatie zal ook meer bekend worden over de sancties die gaan gelden bij overtreding van het artikel. Daarnaast zal iedereen die een overtreding ziet gebeuren via de bekende “kliklijn” van de NVWA een melding kunnen doen.

Deze maatregel is een van de vele maatregelen die de overheid neemt in het kader van het Nationaal Preventieakkoord waarin meer dan 200 afspraken staan om Nederland gezonder te maken.