In deze blogreeks besteden wij uitgebreid aandacht aan de problematiek die in de afgelopen jaren en nu nog steeds zeer goed voelbaar is in de provincies Groningen en Drenthe. Aardbevingsschade blijft de gemoederen bezighouden. Ons kantoor heeft zowel kennis als ervaring op het gebied van aardbevingsschade en de afwikkeling hiervan.  In deze blog zullen wij stilstaan bij de diverse schadeposten, die voor vergoeding in aanmerking komen.

Fysieke schade

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: het IMG) kunnen aanvragen worden ingediend voor twee soorten schadevergoedingen, namelijk vergoeding van de fysieke schade aan een gebouw of een werk en/of vergoeding van schade bestaande uit waardedaling. Het IMG is nog bezig met het vaststellen van de werkwijze voor vergoeding van de immateriële schade. De aanvragen hiervoor kunnen nog niet worden ingediend. In deze blog staan de fysieke schade en de bijkomende kosten centraal.

Nadat de aanvraag is ingediend, benoemt het IMG een deskundige die de schade beoordeelt en de kosten van herstel van de schade vaststelt. Komt de deskundige tot de conclusie dat de schade het gevolg is van mijnbouwactiviteiten of kan de oorzaak van de schade niet worden vastgesteld, dan komt de fysieke schade in aanmerking voor vergoeding.

Naast deze “volledige” beoordeling door een deskundige is het mogelijk de kosten van herstel te laten begroten door een aannemer. Dit betreft de zogenaamde aannemersvariant. Als de aanvrager hiervoor kiest, dan benoemt het IMG een aannemer die de kosten van herstel begroot. Het voordeel is dat de aannemer de situatie reeds kent, wanneer de schade daadwerkelijk hersteld moet worden.

Voor de vergoeding van de fysieke schade geldt, dat alle materiële schade die het gevolg is van de fysieke schade voor vergoeding in aanmerking komt. In de Procedure en werkwijze van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna: de werkwijze) worden de verschillende soorten schade – oftewel bijkomende kosten – die in aanmerking komen voor vergoeding, benoemd. De eerste en belangrijkste voorwaarde voor de vergoeding van de bijkomende kosten is wel, dat sprake moet zijn van fysieke schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Zonder deze schade komen de bijkomende kosten niet in aanmerking voor vergoeding.

De bijkomende kosten

Het IMG maakt voor een aantal bijkomende kosten gebruik van de zogenaamde forfaitaire vergoeding. Dit betekent dan voor deze kosten niet wordt uitgegaan van de werkelijke kosten, maar van de veronderstelde kosten. Hierbij kan de aanvrager denken aan de vergoeding voor het thuis blijven in verband met de schadeopname of schadeherstel. Deze vergoeding bedraagt € 95 per dagdeel. Daarnaast kan de aanvrager aanspraak maken op vergoeding van de schoonmaakkosten van € 150 per schademelding. Mocht de aanvrager reiskosten hebben moeten maken in verband met de schade, dan komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking voor een bedrag van € 0,26 per kilometer.

Naast de voornoemde bijkomende kosten, komen de volgende schadeposten voor vergoeding in aanmerking: inboedel- en tuinschade, verhuiskosten, opslagkosten en overnachtingskosten. Voor deze schades geldt dat de aanvrager moet bewijzen dat de kosten zijn gemaakt alsook de hoogte van deze kosten moet nader onderbouwd worden met bewijs.

De aanvrager kan zich gedurende de procedure laten begeleiden door een (juridische) adviseur. Deze adviseur kan bijvoorbeeld helpen met het opstellen van de zienswijze naar aanleiding van het adviesrapport van de deskundige. Voor vergoeding van deze kosten geldt de zogenaamde “dubbele redelijkheidstoets”. De aanvrager heeft in redelijkheid deze kosten kunnen maken en de hoogte van de kosten moet redelijk zijn. Uit de werkwijze blijkt, dat het uurtarief van € 95 voor advies en begeleiding als redelijk wordt gezien. Is er sprake van juridische bijstand, dan is een uurtarief van € 175 per uur volgens het IMG redelijk. Het IMG vergoedt in principe maximaal 20 uren aan (juridische) begeleiding in de aanvraagfase. Hiervan kan onder bijzondere omstandigheden worden afgeweken.

Tot slot komt de aanvrager in aanmerking voor de overlastvergoeding. De overlastvergoeding is bedoeld als vergoeding van de immateriële schade. De overlastvergoeding wordt vastgesteld op een bedrag van € 250 indien de vergoeding voor de fysieke schade een bedrag tot € 10.000 beloopt en op € 500 indien de fysieke schade genoemd bedrag te boven gaat. De overlastvergoeding wordt verhoogd met een bedrag van € 250 indien, buiten de schuld van de aanvrager meer dan één jaar sinds de dag waarop de aanvraag is ingediend daarop wordt beslist of met € 500 indien dit meer dan twee jaar in beslag heeft genomen.

Aandachtspunten voor de aanvrager

  • De vergoeding van de bijkomende kosten betreft een bevoegdheid van het IMG en is dus geen verplichting. De aanvrager doet er goed aan uitdrukkelijk om vergoeding van de specifieke bijkomende kosten te vragen. Dit hoeft overigens niet direct bij de aanvraag van de vergoeding van de fysieke schade, maar kan ook later, bij een afzonderlijke aanvraag. Sterker nog, sommige kosten worden pas gemaakt in verband met het schadeherstel. De aanvraag kan in beginsel worden gedaan binnen 5 jaren nadat de kosten zijn gemaakt.
  • De aanvrager doet er goed aan van de (juridische) adviseur een gespecificeerde factuur te verlangen.
  • Bij het maken van de kosten dient rekening gehouden te worden met de omstandigheid dat de kosten alleen dan kunnen worden vergoed, als sprake is van fysieke schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Het is dan ook aan te raden met de (juridische) adviseur af te spreken dat gewerkt wordt op basis van no-cure-no-pay.
  • De gemaakte kosten en de hoogte hiervan dienen – indien mogelijk – gedocumenteerd te zijn. Dit vergroot de kans dat de kosten ook daadwerkelijk worden vergoed.
  • Ook andere soorten materiële schade, die niet in de werkwijze zijn benoemd en die het gevolg zijn van de fysieke schade, komen in aanmerking voor vergoeding. Hierbij kan gedacht worden aan schade als gevolg van het niet kunnen verhuren van de woning in verband met opname- en/of herstelwerkzaamheden.

In onze blogs behandelen wij de algemene vragen, die wij zelf vaak tegenkomen. Mocht u te maken met een specifiek probleem in het kader van een procedure bij de IMG, neem dan gerust contact op met Anna Kwint via kwint@forumlaw.nl