Omgevings- & Milieurecht

Ruimtelijke ordening is van invloed op onze directe woon-, leef- en werkomgeving. De individuele belangen van ondernemers en burgers staan niet zelden op gespannen voet met het algemeen belang. Hebt u concrete plannen, dan kunnen wij u adviseren over de realisatie hiervan. Wordt u geconfronteerd met ontwikkelingen in uw omgeving, waar u het niet mee eens bent, dan zullen wij in een juridische procedure opkomen voor uw belang.

 

 • voorbereiden en begeleiden van vooroverleg
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • zienswijzen bij bestemmingsplannen
 • toetsen haalbaarheid bouwplannen
 • schrijven van ruimtelijke onderbouwingen
 • illegale situaties en handhaving
 • overlast als gevolg van bedrijfsactiviteiten
 • weigering omgevingsvergunning
 • intrekking omgevingsvergunning
 • transformatie
 • milieueffecten van plannen en projecten
 • maatwerkvoorschriften
 • meldingen Activiteitenbesluit
 • leges
 • planschade
 • onteigening
 • Wnb vergunning stikstof
 • permanente bewoning van recreatiewoning
 • bedrijfsverplaatsing
 • zelfbewoningsplicht
 • functiewijziging
 • verklaring van geen bedenkingen
 • ontheffing provinciale verordening
 • tracébesluit