Op 28 augustus jl. kondigde het kabinet een nieuw steun- en herstelpakket aan per 1 oktober 2020. Het pakket loopt tot 1 juli 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

De bestaande regelingen NOW, Tozo en TVL worden verlengd. Daarnaast blijven de extra, verruimde en meer toegankelijke kredietverlening en garanties aan kleine en middelgrote ondernemingen ook na 1 oktober a.s. beschikbaar. Eveneens blijft de mogelijkheid bestaan om belastinguitstel te vragen.

Nieuw is dat het kabinet maatregelen treft gericht op het stimuleren van investeringen en geld uittrekt voor begeleiding, waaronder om- en bijscholing, door het UWV en gemeenten bij het vinden van nieuw werk.

Tegemoetkoming loonkosten (NOW 3.0)

Het doel van de NOW-regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen. Maar de regeling zal in afgeslankte vorm worden voortgezet, zodat bedrijven en werknemers zich geleidelijk kunnen gaan aanpassen aan de nieuwe economische situatie. NOW 3.0 geldt van 1 oktober a.s. tot 1 juli 2021 en kent drie tijdvakken van drie maanden. Het minimale omzetverlies blijft over de periode van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 20%. Met ingang van 1 januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

De tegemoetkoming voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Vergoedingspercentages zullen geleidelijk dalen van maximaal 80% over het eerste tijdvak, naar maximaal 70% over het tweede tijdvak en maximaal 60% over het derde tijdvak.

Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie (vrijstellingspercentage). Het maximaal te vergoeden loon wordt in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) verlaagd naar maximaal 1 keer het dagloon.

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen.

Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen gebruik heeft gemaakt op de NOW 1.0 of 2.0, kan gebruik worden gemaakt van NOW 3.0.

Aanvragen NOW 3.0 kunnen worden gedaan vanaf 16 november a.s., met terugwerkende kracht tot 1 oktober. NOW 2.0 kon tot en met 31 augustus a.s. worden aangevraagd.

Inkomensondersteuning zelfstandigen (Tozo 2.0)

Ook de Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Anders dan in de huidige Tozo-regeling kunnen ondernemers met beschikbare geldmiddelen (zowel zakelijk als privé) van meer dan € 46.520,- geen aanspraak meer maken op de aanvullende uitkering. Daarnaast gaan gemeenten uiterlijk vanaf 1 januari 2021 extra ondersteuning bieden aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL 2.0)

De TVL wordt eveneens verlengd tot 1 juli 2021, vanaf 1 oktober a.s. opgedeeld in drie periodes van drie maanden. Voor iedere periode dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan. De ondernemer dient minimaal € 4.000,- aan vaste lasten te hebben over vier maanden (in huidige regeling is dit drie maanden). Het maximale subsidiebedrag per periode wordt verhoogd van € 50.000,- naar € 90.000,-. De huidige grens van 30% omzetverlies wordt tot 31 december a.s. gehandhaafd. Daarna wordt de grens
voor omzetverlies in stappen verhoogd.

De precieze voorwaarden van de regelingen worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober a.s. bekend worden gemaakt.